logo
bip

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o. o., oraz posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

Siedziba Spółki mieści się w Ząbkach.

§3

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu  przepisów prawa, poza jej granicami.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Miasta Ząbki, w tym trybuny sportowej na stadionie miejskim.

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest

 1. działalność obiektów sportowych ( 93.11.Z );
 2. działalność obiektów kulturalnych ( 90.04.Z );
 3. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( 85.51.Z );
 4. działalność klubów sportowych ( 93.12.Z );
 5. pozostała działalność związana ze sportem ( 93.19.Z );
 6. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ( 93.29.Z );
 7. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana      ( 63.99.Z );
 8. działalność wspomagająca edukację ( 85.60.Z )
 9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ( 68.20.Z );
 11. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ( 68.32.Z );
 12. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ( 81.10.Z );
 13. wydawanie gazet ( 58.13.Z );
 14. wydawanie książek ( 58.11.Z );
 15. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z )
 16. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z );
 17. pozostała działalność wydawnicza ( 58.19.Z )
 18. drukowanie gazet (18.11.Z )
 19. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku ( 18.13.Z );
 20. działalność agencji reklamowych ( 73.11.Z );
 21. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ( 73.12.A );
 22. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych ( 73.12.B );
 23. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych ( Internet)       (73.12.C );
 24. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach ( 73.12.D );
 25. działalność związaną z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych ( 59.11.Z);
 26. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ( 59.20.Z );
 27. nadawanie programów radiofonicznych ( 60.10.Z );
 28. nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych ( 60..20.Z );
 29. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi   ( 59.12.Z );
 30. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów  ( 59.13.Z )
 31. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia ( 33.13.Z );
 32. naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego ( 95.12.Z );
 33. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych ( 33.13.Z );
 34. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ( 62.03.Z );
 35. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting ) i podobna działalność ( 63.11.Z );
 36. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ( 62.02.Z );
 37. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( 62.09.Z );
 38. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej ( 61.10.Z );
 39. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej ( 61.20.Z );
 40. działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej ( 61.30.Z );
 41. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ( 61.90.Z );
 42. badanie rynku i opinii publicznej ( 73.20.Z );
 43. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siedzibą sklepową, straganami i targowiskami ( 47.99.Z );
 44. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi ( 92.00.Z );
 45. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana  ( 79.90.Z );
 46. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ( 74.10.Z );
 47. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana ( 82.99.Z );
 48. stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja ( 70.21.Z );
 49. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 70.22.Z );
 50. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ( 41.10.Z );
 51. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ( 42.22.Z);
 52. działalność agencji informacyjnych ( 63.91.Z );
 53. działalność fotograficzna ( 74.20.Z );
 54. artystyczna i literacka działalność twórcza ( 90.03.Z );
 55. działalność portali internetowych ( 63.12.Z );
 56. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ( 56.10.A );
 57. ruchome placówki gastronomiczne ( 56.10.B );
 58. wytwarzanie gotowych posiłków i dań ( 10.85.Z );
 59. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 10.89.Z );
 60. reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z );
 61. naprawa i konserwacja maszyn ( 33.12.Z );
 62. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ( 33.14.Z );
 63. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego ( 33.17.Z );
 64. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia ( 33.19.Z );
 65. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ( 41.20.Z );
 66. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych ( 46.13.Z );
 67. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ( 41.11.Z );
 68. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ( 47.19.Z );
 69. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach, targowiskach ( 47.81.Z )
 70. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach, targowiskach ( 47.82.Z );
 71. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach ( 47.89.Z );
 72. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ( 52.10.B );
 73. przygotowywanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( catering ) ( 56.21.Z );
 74. pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( 56.29.Z );
 75. przygotowywanie i podawanie napojów ( 56.30.Z );
 76. działalność związana z projekcją  filmów ( 59.14.Z );
 77. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( 68.31.Z);
 78. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ( 78.10.Z);
 79. działalność agencji pracy tymczasowej ( 78.20.Z );
 80. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ( 78.30.Z );
 81. działalność organizatorów turystyki ( 79.12.Z );
 82. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych ( 79.90.A );
 83. działalność w zakresie informacji turystycznej ( 79.90.B );
 84. działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura ( 82.11.Z );
 85. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. ( 82.19.Z );
 86. działalność centrów telefonicznych ( call center ) ( 82.20.Z );
 87. działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów ( 82.30.Z );
 88. działalność związana z pakowaniem ( 82.92.Z );
 89. pozaszkolne formy edukacji, artystycznej ( 85.52.Z );
 90. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu ( 85.53..Z );
 91. nauka języków obcych ( 85.59.A );
 92. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 85.59.B );
 93. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych ( 90.01.Z )
 94. działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych ( 90.02.Z );
 95. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ( 95.11.Z );
 96. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej ( 96.09.Z );
 97. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 96.09.Z )
 98. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ( 71.12.Z );
 99. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ( 77.33.Z );
 100. pozostałe badania i analizy techniczne ( 71.20.B );
 101. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ( 77.39.Z );

II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1500 ( tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych udziałów po 100 złotych  (sto złotych) każdy.
 2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
 3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w całości objął jedyny wspólnik – Miasto Ząbki
 4. Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką.

§8

 1. Zbycie lub zastawianie udziałów osobom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
 2. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanych udziałów.

III. WŁADZE SPÓŁKI

§9

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd

§10

 1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  3. na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.
 4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
 5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 6. W zaproszeniu o którym mowa w ust. 5, należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.

§11

 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, o ile ustawa nie przewiduje inaczej.
 2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§12

 1. W terminie do 31 grudnia 2018 roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 35.000,000,00 złotych ( trzydzieści pięć milionów złotych ).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie i terminie, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§13

 1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
  1. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki,
  2. zawarcia umów, powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę przekraczających wartość 5.000.000,00 zł ( pięć milionów złotych ) powyższe nie uchybia prawa reprezentowania Spółki przez Zarząd w stosunku do osób trzecich,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  4. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty,
  5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
  6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w wykonywania przez nich obowiązków,
  7. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości ,
  8. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z nich, a także wyrażaniu zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz innych papierów wartościowych,
  9. zatwierdzenie Regulaminu przedsiębiorstwa Spółki,
  10. uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
  11. tworzenie funduszy celowych,
  12. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  14. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  15. zmiana umowy Spółki,
  16. połączenie lub rozwiązanie Spółki.
 2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

§14

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 ( trzech ) członków, których powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§15

 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę wybiera Zgromadzenie Wspólników.
 2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników zwykłą większością głosów oddanych.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności :
  1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
  2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  3. ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków albo pokrycia strat,
  4. przygotowywanie rocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 3, oraz przedłożenie go na Zgromadzeniu Wspólników,
  5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  6. zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu,
  7. przedstawienie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań oraz rozporządzanie prawem przekraczającym równowartość 1.000.000,00 złotych ( jednego miliona złotych ); powyższe nie uchybia prawa reprezentowania Spółki przez Zarząd w stosunku do osób trzecich,
  9. wybór rewidentów księgowych przeprowadzających badania sprawozdania finansowego.
 5. Umowę o pracę z prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej wydelegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa Zarządu.
 6. Rada Nadzorcza może, o ile uzna to za stosowne, udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu.
 7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 6 miesięc
 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek prezesa Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w przeciągu 14 ( czternastu ) dni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż jeden tydzień od chwili zwołani
 9. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków
 10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały.
 11. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
 12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o  treści projektu uchwały.
 14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
 15. W przypadku równej liczby głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.

§16

 1. Zarząd składa się z jednego członka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
 2. Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 ( cztery ) lata.
 4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

§17

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszą umową, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
Odpowiedzialny za treść informacji:
Wytworzył informację:
Informację wprowadził:
Ostatnio modyfikował:
Data utworzenia: 24-03-2024 16:53
Data ostatniej modyfikacji 27-03-2024 12:50
Wersja: 1
Data Użytkownik Zmiany Podgląd zmian
2024-03-27 12:49:44Aktualna wersja
logo

© 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone.

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.
Juliusza Słowackiego 23, 05-091 Ząbki
www.bip.gov.pl

Skip to content